Фільтр діалізної рідини DIASAFE®plus

Діалізатори DIASAFEplus

Ключовий крок до ефективної процедури діалізу

  • Виробляє ультрачистий діалізний розчин
  • Забезпечує стерильний та апірогенний розчин заміщення* 

 

* При послідовному використанні двох DIASAFE®plus (для терапії ONLINE) 

Key features

Technology

Performance data

Фільтри діалізної рідини DIASAFE®plus

Пов’язаний матеріал

1 Dasgupta MK (Дасгупта МК): Biofilms and infection in dialysis patients. (Біоплівки та інфекція у хворих на діалізі). Seminars in Dialysis (семінари з діалізу) 15: 338-346, 2002.
2 Brunet P and Berland Y (Брюнет П. і Берланд Й.): Water quality and complications of haemodialysis. (Якість води та ускладнення гемодіалізу). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 15: 578-580, 2000.
3 European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1), Section IV – Dialysis fluid purity. (Європейські рекомендації з найкращої практики щодо гемодіалізу (частина 1), розділ IV - Чистота діалізного розчину). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 17 (Додаток 7): 45-62, 2002.
4 Ward DM (Уорд Д.М.): Hemodialysis water: an update on safety issues, monitoring and adverse clinical effects (Вода для гемодіалізу: оновлення з питань безпеки, моніторингу та несприятливих клінічних наслідків). ASAIO American Society for Artificial Internal Organs (Американське товариство штучних внутрішніх органів ASAIO) 50 (6): XIII-XIX, 2004.
5 Yao Q et al. (Яо К. та ін .): Inflammation as a cause of malnutrition, atherosclerotic cardiovascular disease and poor outcome in hemodialysis patients (Запалення як причина недостатнього харчування, атеросклеротичної серцево-судинної хвороби та поганого результату у пацієнтів на гемодіалізі). Hemodialysis International (Міжнародний гемодіаліз) 8: 118-129, 2004.
6 Schiffl H et al. (Шиффль Г. та ін.): Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters (Вплив ультрачистого діалізного розчину на харчовий статус та параметри запалення). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 16: 1863-1869, 2001.
7 Lonnemann G (Лоннеманн Дж.): When good water goes bad: how it happens, clinical consequences and possible solutions (Коли хороша вода перетворюється на погану: як це відбувається, клінічні наслідки та можливі рішення). Blood Purification (Очищення крові) 22: 124-129, 2004.
8. Locatelli F et al. (Локателлі Ф. та ін.): Oxidative stress in end-stage renal disease: an emerging threat to patient outcome (consensus paper) (Окислювальний стрес при кінцевій стадії ниркової хвороби: загрозливий стан пацієнта (документ згоди). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 18: 1272-1280, 2003.
9 Ward RA and McLeish KR (Уорд Р.А. та Макліш К.Р.): Oxidant stress in hemodialysis patients: what are the determining factors? (Окислювальний стрес у пацієнтів на гемодіалізі: які визначальні фактори?) Artificial Organs (Штучні органи) 27: 230-236, 2003.
10 Reznikov LL et al. (Резніков Л.Л. та ін.): Effect of advanced glycation end products on endotoxin-induced TNF-a, IL-1 and IL-8 in human peripheral blood mononuclear cells (Вплив кінцевих продуктів посиленої глікації на індуковані ендотоксином TNF-a, IL-1 та IL-8 у мононуклеарних клітинах периферичної крові людини). Clinical Nephrology (Клінічна нефрологія) 61: 324-336, 2004.
11 Izuhara Y et al.(Ізухара Ю та ін.): Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of carbonyle stress (Ультрачистий діалізат знижує плазмовий пентозидин, маркер карбонільного стресу.). American Journal of Kidney Diseases (Американський журнал хвороб нирок) 43: 1024-1029, 2004.
12 Sitter T et al. (Сіттер Т. та ін.): Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in hemodialysis patients (Індукція цитокінів, пов'язаних з діалізатом, та відповідь на рекомбінантний еритропоетин людини у пацієнтів на гемодіалізі). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 15: 1207-1211, 2000.
13 Hsu PY et al. (Гсу П.Ю. та ін.): Ultrapure dialysate improves iron utilisation and erythropoietin response in chronic haemodialysis patients – a prospective cross-over study (Ультрачистий діалізат покращує використання заліза та реакцію еритропоетину у хронічних гемодіалізних пацієнтів - перспективне перехресне дослідження). Journal of Nephrology (Журнал Нефрології) 17: 693-700, 2004.
14 Weber C et al. (Вебер Ц. та ін.): Novel online infusate-assisted dialysis system performs microbiologically safely (Інноваційна діалізна онлайн система, що підтримується інфузатом, працює безпечно з мікробіологічної точки зору). Artificial Organs (Штучні органи) 24: 323-328, 2000.