Нирки та нефрологія

Нефрологічні клінічні показання

Ниркові показання

Окрім догляду за пацієнтами з хронічною нирковою недостатністю, Fresenius Medical Care надає відповідні спеціалізовані консультації з терапевтичного аферезу, а також продукти, необхідні для цього лікування. Основна увага тут приділяється програмам десенсибілізації для трансплантації паренхіматозних органів та лікуванню аутоімунних захворювань.

Супутні продукти

1. Böhmig et al, Immunoadsorption in severe C4d-positive acute kidney allograft rejection (Бьоміг та ін., Імуноадсорбція при важкому відторгненні алотрансплантату нирок у C4d-позитивному стані): A randomized controlled trial (Рандомізоване контрольоване дослідження). American Journal of Transplantation Jan. (Американський журнал про трансплантацію Січ.) 2007; 7(1): 117-21.
2. Schwaiger et al, Deceased donor kidney transplantation across donor-specific antibody barriers (Швайгер та ін., Трансплантація нирок померлого донора через притаманні донорам бар'єри антитіл): Predictors of antibody-mediated rejection (Прогнози антитіло-опосередкованого відторгнення). Nephrology Dialysis Transplantation Aug. (Нефрологія Діаліз Трансплантація Серп.) 2016; 31(8): 1342-51.
3. Morath et al, Living donor kidney transplantation in crossmatch-positive patients enabled by peritransplant immunoadsorption and anti-CD20 therapy (Морат та ін., Трансплантація нирок живих донорів у пацієнтів, що співпали між собою, завдяки імуноадсорбції перитрансплантата та анти-CD20 терапії). Transplant International May (Transplant International травень) 2012; 25(5): 506-17. 
4. Bartel et al, Peritransplant immunoadsorption for positive crossmatch deceased donor kidney transplantation (Бартель та ін., Перітрансплантатна імуноадсорбція для позитивної перехресної трансплантації нирок померлого донора). American Journal of Transplantation Sep. (Американський журнал про трансплантацію Вер.) 2010; 10(9): 2033-42.
5. Thölking et al, Antigen-specific versus non-antigen-specific immunoadsorption in ABO-incompatible renal transplantation (Тьолькінг та ін., Антиген-специфічна проти не антиген-специфічної імуноадсорбції при ABO-несумісній трансплантації нирок). Public Library of Science 29 June 2015; 10(6) (Публічна бібліотека наук 29 червня 2015 року; 10 (6).
6. Eskandary et al, ABO antibody and complement depletion by immunoadsorption combined with membrane filtration—a randomized, controlled, cross-over trial (Ескандарі та ін., Антитіло АВО та додаткове виснаження імуноадсорбцією в поєднанні з мембранною фільтрацією - рандомізоване, контрольоване перехресне дослідження.). Nephrology Dialysis Transplantation Mar. (Нефрологія Діаліз Трансплантація Бер.) 2014; 29(3): 706-14.
7. Biesenbach et al, Effect of combined treatment with immunoadsorption and membrane filtration on plasma coagulation (Бізенбах та ін., Вплив комбінованого лікування з імуноадсорбцією та мембранною фільтрацією на згортання плазми): Results of a randomized controlled crossover study (Результати рандомізованого контрольованого перехресного дослідження). Journal of Clinical Apheresis Feb. (Журнал клінічного аферезу лют.) 2016; 31(1): 29-37.
8. Stummvoll et al, Lupus nephritis (Штуммволль та ін., Вовчаковий нефрит): Prolonged immunoadsorption (IAS) reduces proteinuria and stabilizes global disease activity (Тривала імуноадсорбція (IAS) знижує протеїнурію та стабілізує глобальну активність захворювання). Nephrology Dialysis Transplantation Feb. (Нефрологія Діаліз Трансплантація лют.) 2012; 27(2): 618-26.
9. Sandip Mitra (Сандіп Мітра). Phase II trial investigating the safety and feasibility of Peptide GAM Immunoadsorption in anti-PLA2R positive autoimmune membranous nephropathy (Випробування II фази, що досліджує безпеку та доцільність імуноадсорбції пептиду GAM в анти-PLA2R позитивній аутоімунній мембранозній нефропатії). Health Research Authority, Research Summary (Орган досліджень охорони здоров'я, Резюме досліджень): Aug. (Серп.) 2016; IRAS ID: 198481.
10. Biesenbach et al, Long-term outcome of anti-glomerular basement membrane antibody disease treated with immunoadsorption (Бізенбах та ін., Довгостроковий результат лікування імуноадсорбцією захворювання антитіла анти-клубочкової базальної мембрани). Public Library of Science 31 Jul. 2014; 9(7) (Публічна бібліотека наук 31 липня 2014 року; 9(7): e103568.
11. Dantal et al, Effect of plasma protein adsorption on protein excretion in kidney-transplant recipients with recurrent nephrotic syndrome (Дантал та ін. Вплив адсорбції білка плазми на екскрецію білка у реципієнтів ниркової трансплантації з рецидивуючим нефротичним синдромом). New England Journal of Medicine 6 Jan. 1994 (Медичний журнал Нової Англії від 5 січ. 1994 р.); 330(1): 7-14.
12. Moriconi et al, Proteinuria in focal segmental glomerulosclerosis (Моріконі та ін., Протеїнурія при фокальному сегментарному гломерулосклерозі): Role of circulating factors and therapeutic approach (Роль циркулюючих факторів та терапевтичний підхід). Renal Failure May–Jul. 2001; 23(3–4) (Ниркова недостатність травень – липень 2001 р.; 23 (3–4): 533-41.
13. Meyer et al, Immunoadsorbtion and rituximab therapy in a second living-related kidney transplant patient with recurrent focal segmental glomerulosclerosis (Мейєр та ін., Імуноадсорбція та терапія ритуксимабом у другого пацієнта з трансплантацією нирки з рецидивуючим осередковим сегментарним гломерулосклерозом). Transplant International May (Журнал «Transplant International» травень) 2007; 20(12): 1066-71.