Серце та кардіологія

Кардіологічні клінічні показання

Серцеві показання

У галузі кардіології терапевтичні методи аферезу можуть бути використані для лікування деяких дуже складних та важливих клінічних випадків. За деякими показаннями ефективність терапевтичного аферезу вже добре відома; для інших зараз ведуться дослідження. На сьогоднішній день найбільший досвід був накопичений у застосуванні ліпопротеїнового аферезу. У той же час, застосування імуноадсорбції для лікування дилатативної кардіоміопатії залишається нагальним питанням. Новим показанням є зниження С-реактивного білка після інфаркту міокарда. Fresenius Medical Care працює над цією темою у партнерстві з берлінською компанією Pentracor.

Супутні продукти

1. European Cardiovascular Disease Statistics slide 1.2a and 1.2b, page 20; 2017 Edition (Європейська статистика серцево-судинних захворювань слайд 1.2a та 1.2b, сторінка 20; Видання 2017 року); www.ehnheart.org; 07 April (Квітень) 2017
2. Catapano AL et al, Atherosclerosis Oct. 2016 (Катапано А.Л. та ін., Атеросклероз жовт. 2016 року); 253: 281-344.
3. Nordestgaard BG et al, Lipoprotein(a) (Нордестгаард Б.Г. Та ін., Ліпопротеїн(а): EAS Recommendations for Screening, Desirable Levels and Management, A Handbook for Clinicians (Рекомендації EAS щодо скринінгу, бажаних рівнів та управління, Посібник для лікарів), 2012.
4. Doesch et al, Effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy (Дош та ін., Ефекти імуноадсорбції білка А у пацієнтів з хронічною дилатаційною кардіоміопатією). Journal of Clinical Apheresis (Журнал клінічного аферезу) 2010; 25(6): 315-22.
5. Staudt et al, Fcγ-Receptor IIa Polymorphism and the Role of Immunoadsorption in Cardiac Dysfunction in Patients with Dilated Cardiomyopathy (Штаудт та ін., Fcγ-рецептор IIa Поліморфізм та роль імуноадсорбції у серцевій дисфункції у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією). Clinical Pharmacology & Therapeutics (Клінічна фармакологія та терапевтичні засоби) 2010; 87(4): 452-8.
6. Wallukat et al, Distinct patterns of autoantibodies against G-protein-coupled receptors in Chagas' cardiomyopathy and megacolon (Валлюкат та ін., Виразні структури аутоантитіл проти рецепторів, пов'язаних з G-протеїном, у кардіоміопатії та мегаколоні Шагаса). Their potential impact for early risk assessment in asymptomatic Chagas' patients (Їхній потенційний вплив на ранню оцінку ризику у пацієнтів із безсимптомною хворобою Шагаса). Journal of the American College of Cardiology 2 February 2010 (Журнал Американського кардіологічного коледжу 2 лютого 2010 року); 55(5): 463-8. 
7. Dandel et al, lmmunoadsorption can improve cardiac function in transplant candidates with non-ischemic dilated cardiomyopathy associated with diabetes mellitus (Дандель та ін., Імуноадсорбція може покращити серцеву функцію у кандидатів на трансплантацію з неішемічною розширеною кардіоміопатією, пов’язаною із цукровим діабетом.). Atherosclerosis Supplements (Додатки про атеросклероз) 2015; 18: 124-33.
8. Dandel et al, Immunoadsorption therapy for dilated cardiomyopathy and pulmonary arterial hypertension (Дандель та ін., Імуноадсорбційна терапія при дилатаційній кардіоміопатії та легеневій артеріальній гіпертензії). Atherosclerosis Supplements (Додатки про атеросклероз) 2013; 14: 203–11