Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

Які переваги ПД розчинів з наднизьким вмістом ПДГ та нейтральним pH?

 

  • ПД розчини з наднизьким вмістом ПДГ (продуктів деградації глюкози) та пов'язані з ними біосумісні переваги2,3
  • Менша тривалість госпіталізації, пов’язаної з перитонітом, та зменшення частоти випадків перитоніту4
  • Краща виживаність пацієнтів1
  • Різноманітні системи застосування продуктів і пакету послуг5

 

 

Переваги

Мінімізуйте ускладнення, пов'язані з ПДГ

Чому так важливо обмежувати вплив ПДГ?

ПДГ спричиняє локальні та системні побічні ефекти. Ось чому також важливо обмежити вплив ПДГ на початку терапії.1

З самого початку рідини із наднизьким вмістом ПДГ допомагають полегшити важливі клінічні проблеми, такі як зміни перитонеальної мембрани, зниження перитонеальної ультрафільтрації та залишкової функції нирок, а також виникнення інфекцій.4,14,15

Дослідження

Дослідження balANZ: явні переваги для ваших пацієнтів

Збереження цілісності мембрани

Менша тривалість госпіталізації, пов’язаної з перитонітом

ЗФН - довший час до анурії

Продукти

ПД розчини з наднизькими рівнями ПДГ – тільки від Fresenius Medical Care

Інформація про призначення препарату

Пов’язаний матеріал

1 Lee H.Y. et al., Superior patient survival for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance), Perit Dial Int (2005); (Лі Х.Й. та ін., Вища виживаність пацієнтів при лікуванні методом постійного амбулаторного перитонеального діалізу, які отримували розчин перитонеального діалізу з нейтральним pH та низькою концентрацією деградації глюкози (balance), Perit Dial Int (2005) 25(3): 248-255.
2 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes, J Am Soc Nephrol (2012); (Джонсон Д. та ін., Дослідники дослідження balANZ, Вплив біосумісного порівняно зі стандартним розчином на результати перитонеального діалізу, J Am Soc Nephrol (2012); 23(6): 1097-107.
3 Cho Y. et al., Biocompatible dialysis fluids for peritoneal dialysis, Cochrane Database Syst Rev (2014); Mar 27: (Чо Й. та ін., Біосумісні діалізні розчини для перитонеального діалізу, Огляд системи з Кокрейнівської бази даних (2014); 27 березня): (3).
4 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial, Perit Dial Int (2012); (Джонсон Д. та ін., Дослідники BalANZ, Вплив біосумісних порівняно зі стандартними розчинами перитонеального діалізу на мікробіологію перитоніту, лікування та результати: дослідження balanz, Perit Dial Int (2012) 32(5): 497-506.
5 Summary of Product Characteristics balance. (Підсумкові характеристики продукту balance.)
6 Niwa H. et al., Accelerated formation of N epsilon- (carboxymethyl) lysine, an advanced glycation end product, by glyoxal and 3-deoxyglucosone in cultured rat sensory neurons, Biochem Biophys Res Commun (1998); (Ніва Х. та ін., Прискорене утворення N епсилон- (карбоксиметил) лізину, кінцевого продукту надлишкового глікозилювання, гліоксалом та 3-дезоксиглюкозоном у культивованих сенсорних нейронах щурів, Biochem Biophys Res Commun (1998); 248: 93-7.
7 Schalkwijk C.G. et al., Induction of 1,2-dicarbonyl compounds, intermediates in the formation of advanced glycation end-products, during heat-sterilization of glucose-based peritoneal dialysis fluids, Perit Dial Int (1999); (Шальквійк Ц.Г. та ін., Індукція 1,2-дикарбонільних сполук, проміжних сполук для утворення кінцевих продуктів надлишкового глікозилювання, під час термічної стерилізації рідин для перитонеального діалізу на основі глюкози, Perit Dial Int (1999); 19: 325-333.
8 Witowski J. et al., Prolonged exposure to glucose degradation products impairs viability and function of human peritoneal mesothelial cells, J Am Soc Nephrol (2001); (Вітовскі Й. та ін., Тривалий вплив продуктів деградації глюкози погіршує життєздатність та функцію мезотеліальних клітин очеревини людини, J Am Soc Nephrol (2001);12(11): 2434-41.
9 Lamb E.J. et al., In vitro formation of advanced glycation end products in peritoneal dialysis fluid, Kidney Int (1995); (Ламб Є.Ж. та ін., Утворення in vitro посилених кінцевих продуктів гликації в перитонеальній діалізній рідині, Kidney Int (1995); 47: 1768-1774.
10 Schwenger V. et al., Damage to the peritoneal membrane by glucose degradation products is mediated by the receptor for advanced glycation end-products, J Am Soc Nephrol (2006); (Швенгер В. та ін., Пошкодження перитонеальної мембрани продуктами деградації глюкози опосередковується рецептором для кінцевих продуктів надлишкового глікозилювання, J Am Soc Nephrol (2006);17(1): 199-207.
11 Honda K. et al., Accumulation of advanced glycation end products in the peritoneal vasculature of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients with low ultra-filtration, Nephrol Dial Transplant (1999); (Хонда K. та ін., Накопичення кінцевих продуктів надлишкового глікозилювання в перитонеальній судинній системі пацієнтів на постійному амбулаторногому перитонеальному діалізі із низькою ультрафільтрацією, Nephrol Dial Transplant (1999); 14(6): 1541-9.
12 Blake PG, Balance about Balanz. (Блейк ПГ, Баланс про Balanz.) Perit Dial Int (2012); 32: 493-496.
13 Frischmann M. et al., Development and validation of an HPLC method to quantify 3,4-dideoxyglucosone-3-ene in peritoneal dialysis fluids, Biomed Chromatogr (2009); (Фрішман М. та ін., Розробка та валідація методу HPLC для кількісного визначення 3,4-дідеоксиглюкозону-3-ен у перитонеальних діалізних рідинах, Biomed Chromatogr (2009); 23: 843-851.
14 Kim S. et al., Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study, Nephrol Dial Transplant (2009) (Кім С. та ін., Переваги біосумісної ПД-рідини для збереження залишкової функції нирок у пацієнтів на ПАПД: 1-річне дослідження, журнал Nephrol Dial Transplant (2009); 24(9): 2899-908.
15 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial, Nephrol Dial Transplant (2012) (Джонсон Д. та ін., Дослідники дослідження balANZ, Вплив низького рівня продукту розпаду глюкози, нейтрального рН порівняно зі стандартними розчинами перитонеального діалізу на функцію перитонеальної мембрани: випробування balANZ, журнал Nephrol Dial Transplant (2012); 27(12): 4445-53.
16 Wang A.Y.M. et al., The importance of residual renal function in dialysis patients, Kidney Int (2006) (Ван А.Й.М. та ін., Важливість залишкової функції нирок у діалізних пацієнтів, Kidney Int (2006); 69: 1726-1732.
17 Williams J.D. et al., Euro Balance Trial Group, The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane (Вільямс Дж. Д. та ін., Дослідницька група Euro Balance, Дослідження Euro-Balance: вплив нової біосумісної перитонеальної діалізної рідини (balance) на перитонеальну мембрану), Kidney Int (2004); 66(1): 408-18.
18 Henderson I.S. et al., Potentially Irritant Glucose Metabolites in Unused CAPD Fluid, in Frontiers in Peritoneal Dialysis, (1985), edited by Maher JF, Winchester JF, New York, Field, Rich, (Хендерсон І.С. та ін., Потенційно подразнюючі метаболіти глюкози в невикористаній ПАПД рідині, в межах перитонеального діалізу (1985) за редакцією Махер Дж.Ф., Вінчестер Дж.Ф., Нью-Йорк, Філд, Річ) 261–264.
19 Szeto C.C. et al., Clinical biocompatibility of a neutral peritoneal dialysis solution with minimal glucose-degradation products – A 1-year randomized control trial, Nephrol Dial Transplant (2007); (Szeto C.C. та ін., Клінічна біологічна сумісність нейтрального розчину перитонеального діалізу з мінімальними продуктами деградації глюкози - 1-річне рандомізоване контрольне випробування, Nephrol Dial Transplant (2007); 22: 552-559.
20 Furkert J. et al., Effects of peritoneal dialysis solutions low in GDPs on peritonitis and exit-site infection rates, Perit Dial Int (2008) (Фуркерт Й. та ін., Вплив розчинів перитонеального діалізу з низьким рівнем ПДГ на перитоніт та рівень інфікування в місці виходу, Perit Dial Int (2008); 28(6): 637-40.
21 Nakayama M. et al., Immunohistochemical detection of advanced glycosylation end-products in the peritoneum and its possible pathophysiological role in CAPD, Kidney Int (1997) (Накаяма М. та ін., Імуногістохімічне виявлення посилених кінцевих продуктів гликації в очеревині та його можлива патофізіологічна роль в ПАПД, Kidney Int (1997); 51(1): 182-6.
22 Müller-Krebs S. et al., Renal toxicity mediated by glucose degradation products in a rat model of advanced renal failure, Eur J Clin Invest (2008) (Мюллер-Кребс С. та ін., Ниркова токсичність, опосередкована продуктами деградації глюкози в щурячій моделі розвиненої ниркової недостатності, Eur J Clin Invest (2008); 38(5): 296-305.
23 Müller-Krebs S. et al., Glucose degradation products result in cardiovascular toxicity in a rat model of renal failure, Perit Dial Int. (2010) (Мюллер-Кребс С. та ін., Продукти деградації глюкози призводять до серцево-судинної токсичності в щурячій моделі ниркової недостатності, Perit Dial Int. (2010); 30(1): 35-40.
24 Zheng Z.H. et al., Heat sterilization of peritoneal dialysis solutions influences ingestive behavior in non-uremic rats, Kidney Int (2002) (Чжен З.Х. та ін., термічна стерилізація розчинів перитонеального діалізу впливає на харчову поведінку у неуремічних щурів, Kidney Int (2002); 62(4): 1447-53.