Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

Діаліз у домашніх умовах 

Правильна терапія в потрібний час і в потрібному місці

Ваш партнер в рішеннях для діалізу в домашніх умовах

ПАПД: Індивідуальні клінічні рішення для адаптації терапії ваших пацієнтів

АПД: Індивідуалізоване лікування та подальша адаптація

ДГД: Наш великий досвід в гемодіалізі - доступний вдома

Контроль об’єму – практичний спосіб оцінити та допомогти скоригувати рідинний статус

Рішення в сфері домашнього лікування від Fresenius Medical Care

1 Manns BJ, et al. The impact of education on chronic kidney disease patients‘ plans to initiate dialysis with self-care dialysis: a randomized trial. (Маннс Б.Дж. та ін. Вплив освіти на плани пацієнтів із хронічною хворобою нирок щодо початку самостійного діалізу: рандомізоване дослідження.) Kidney International 2005;68(4):1777-83.
2 Lebedo I & Ronco C. The best dialysis therapy? (Лебедо І. та Ронко С. Найкраща діалізна терапія?) Result from an international survey among nephrology professionals. (Результат міжнародного опитування серед нефрологічних фахівців.) Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 2008;6:403-8.
3 Nobahar M & Tamadon MR. Barriers to and facilitators of care for hemodialysis patients; a qualitative study. (Нобахар M та Тамадон М.Р.

Перешкоди та сприяння догляду за хворими на гемодіалізі; якісне дослідження.) Journal of Renal Injury Prevention (Журнал профілактики травм нирок) 2016;5(1):39-44.
4 Pike E, et al. Report from Kunnskapssenteret 2013. (Пайк Е та ін. Звіт від Kunnskapssenteret 2013.) Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 20136; (Норвезький центр знань про охорону здоров'я 20136;) 19.
5 Dunst R, et al. Peritonitis rates using different CAPD systems. (Дунст Р., та ін.

Частота випадків перитоніту з використанням різних систем ПАПД.) Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2) (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу 2001;21(Додаток 2): S65.
6 Van Biesen W, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for PD (Ван Бизен В та ін. stay • safe®, нова система без ПВХ для ПД): Results of the multicenter trial. (Результати дослідження багатьох центрів) Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1) (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу 1999;19 (Додаток 1): S43.
7. Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment (Ламберт М.Ц., Лаге C., Кирхгесснер Й. stay•safe®- нова система без ПВХ для тривалого лікування ПАПД). EDTNA/ERCA Journal (Журнал EDTNA/ERCA) 1999;25(3):30-4.
8. Issad B, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD (Іссад Б. та ін. stay • safe®, нова система без ПВХ для ПАПД): Results of a multicenter survey (Результати опитування багатьох центрів). Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1) (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу 2001;21 (Додаток 1): S34.
9. Basile C., et al. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). (Базиль Ц., та ін. Захворюваність на перитоніт зменшується після впровадження системи stay•safe® (sss)). Blood Purification (Очищення крові) 2001;19:79.
10. Fischbach M, et al. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. (Фішбах М та ін. Благотворний вплив на ефективність автоматизованого перитонеального діалізу циклів різного часу (короткий/довгий) та об'ємів наповнення (малий/великий): рандомізоване контрольоване дослідження.) Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2011;31(4):450-8.