Перейти до вмісту

Серце та кардіологія

Серцеві показання

Кардіологічні клінічні показання

У галузі кардіології терапевтичні методи аферезу можуть бути використані для лікування деяких дуже складних та важливих клінічних випадків. За деякими показаннями ефективність терапевтичного аферезу вже добре відома; для інших зараз ведуться дослідження. На сьогоднішній день найбільший досвід був накопичений у застосуванні ліпопротеїнового аферезу. У той же час, застосування імуноадсорбції для лікування дилатативної кардіоміопатії залишається нагальним питанням. Новим показанням є зниження С-реактивного білка після інфаркту міокарда. Fresenius Medical Care працює над цією темою у партнерстві з берлінською компанією Pentracor.

Pentracor

Гіперліпідемія

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є найчастішою причиною смерті у людей до 75 років.1 Два основні фактори ризику ССЗ - гіперхолестеринемія та підвищений рівень ліпопротеїну (a) [Lp (a)]. Сімейна гіперхолестеринемія (СГ) та гіпер-ЛП(a)-гемія - це генетичні порушення, що характеризуються високим рівнем ліпопротеїдів низької щільності (LDL-C) та високим рівнем Lp (a), що призводить до ранніх випадків ССЗ через посилений атеросклероз. Поширеність гомозиготної СГ (HoFH) становить від 1:160 000 до 1:300 000; гетерозиготна форма (HeFH) становить від 1:200 до 1:250.2 Для пацієнтів з дуже високим ризиком ССЗ цільові рівні для ЛПНЩ-C нижче 70 мг/дл (1,8 ммоль/л), а для Лп(а) нижче 50 мг/дл, згідно з європейськими рекомендаціями (ESC/EAS).3 

Ліпопротеїновий аферез - це лікування на вибір для гомозиготних, важких гіперхолестеринемічних та гіпер-ЛП(а) пацієнтів, коли дієтичні заходи та лікування препаратами виявляються недостатніми для досягнення цільових рівнів ЛПНЩ-С та ЛП(а). За таких обставин ліпопротеїновий аферез може знизити ризик розвитку серцево-судинних зазворювань.

Дилатаційна кардіоміопатія

Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМ) є захворюванням серцевого м’яза і призводить до того, що серце втрачає здатність ефективно закачувати кров. Це одне з найчастіших захворювань міокарда. Приблизно у чверті всіх випадків ДКМ причина захворювання неясна (ідіопатична). Саме з посиланням на ці випадки, аутоантитела зараз розглядаються як причина. Більш конкретно, аутоантитіла, спрямовані проти ß1-адренергічного рецептора, можуть відігравати причинну роль у патогенезі ідіопатичного ДКМ. У численних дослідженнях більше 60% пацієнтів, які отримували єдиний курс, що складався з п’яти сеансів імуноадсорбції, показали значне поліпшення серцевої діяльності.4,5 З метою дослідження імуноадсорбції як причинної терапії аутоімунного ДКМ зараз проводиться багатоцентрове перспективне дослідження у більш ніж 20 європейських лікарнях.

Кардіоміопатія Шагаса

Хвороба Шагаса спричиняється паразитом Trypanosoma cruzi, який комахи-переносники передають тваринам і людям. Від 16 до 18 мільйонів людей уражені хворобою, яка, в першу чергу, зустрічається в Америці. Після гострої фази, більшість заражених вступають у тривалу, безсимптомну фазу, під час якої у крові виявляється мала кількість або відсутність паразитів. Багато пацієнтів можуть не мати симптомів протягом життя і ніколи не виявляють симптоми, пов'язані з хворобою Шагаса. Однак, за оцінками, 20–30% інфікованих людей виявляють виснажливі, а іноді й небезпечні для життя медичні проблеми протягом життя. Ці ускладнення можуть включати порушення серцевого ритму або кардіоміопатію Шагаса. Остання пов'язана з агоністичними аутоантитілами, що відносяться до типу IgG.6 Крім стандартної терапії, можна розглянути додаткові варіанти із застосуванням імуноадсорбції з GLOBAFFIN. Ця теорія є предметом сучасного клінічного дослідження.

Інфаркт міокарда

Масивне вивільнення С-реактивного білка, як правило, неминуче після випадків інфаркта міокарда з підйомом сегмента ST. У цьому контексті вважається, що СРБ організовує фіброзне ремоделювання тканин серця, що призводить до більшого «рубцювання» в період спостереження. Таким чином, використання селективної імуноадсорбції для кардинального зменшення СРБ безпосередньо після події інфаркту міокарда зараз розглядається як міра для зменшення рубцювання та втрати фракції вигнання, а також зменшення ймовірності повторного інфаркту. Ці результати перевіряються в поточному клінічному дослідженню, яке проводиться по всій Німеччині. В цій галузі Fresenius Medical Care працює у партнерстві з берлінською компанією Pentracor. 

Інші показання

Окрім згаданих раніше показань, потенційно цікавими в рамках лікування є також такі, що стосуються методів адсорбції:

  • Діабетична кардіоміопатія7
  • Легенева гіпертензія8
Супутні продукти

1. European Cardiovascular Disease Statistics slide 1.2a and 1.2b, page 20; 2017 Edition (Європейська статистика серцево-судинних захворювань слайд 1.2a та 1.2b, сторінка 20; Видання 2017 року); www.ehnheart.org; 07 April (Квітень) 2017

2. Catapano AL et al, Atherosclerosis Oct. 2016 (Катапано А.Л. та ін., Атеросклероз жовт. 2016 року); 253: 281-344.

3. Nordestgaard BG et al, Lipoprotein(a) (Нордестгаард Б.Г. Та ін., Ліпопротеїн(а): EAS Recommendations for Screening, Desirable Levels and Management, A Handbook for Clinicians (Рекомендації EAS щодо скринінгу, бажаних рівнів та управління, Посібник для лікарів), 2012.

4. Doesch et al, Effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy (Дош та ін., Ефекти імуноадсорбції білка А у пацієнтів з хронічною дилатаційною кардіоміопатією). Journal of Clinical Apheresis (Журнал клінічного аферезу) 2010; 25(6): 315-22.

5. Staudt et al, Fcγ-Receptor IIa Polymorphism and the Role of Immunoadsorption in Cardiac Dysfunction in Patients with Dilated Cardiomyopathy (Штаудт та ін., Fcγ-рецептор IIa Поліморфізм та роль імуноадсорбції у серцевій дисфункції у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією). Clinical Pharmacology & Therapeutics (Клінічна фармакологія та терапевтичні засоби) 2010; 87(4): 452-8.

6. Wallukat et al, Distinct patterns of autoantibodies against G-protein-coupled receptors in Chagas' cardiomyopathy and megacolon (Валлюкат та ін., Виразні структури аутоантитіл проти рецепторів, пов'язаних з G-протеїном, у кардіоміопатії та мегаколоні Шагаса). Their potential impact for early risk assessment in asymptomatic Chagas' patients (Їхній потенційний вплив на ранню оцінку ризику у пацієнтів із безсимптомною хворобою Шагаса). Journal of the American College of Cardiology 2 February 2010 (Журнал Американського кардіологічного коледжу 2 лютого 2010 року); 55(5): 463-8. 

7. Dandel et al, lmmunoadsorption can improve cardiac function in transplant candidates with non-ischemic dilated cardiomyopathy associated with diabetes mellitus (Дандель та ін., Імуноадсорбція може покращити серцеву функцію у кандидатів на трансплантацію з неішемічною розширеною кардіоміопатією, пов’язаною із цукровим діабетом.). Atherosclerosis Supplements (Додатки про атеросклероз) 2015; 18: 124-33.

8. Dandel et al, Immunoadsorption therapy for dilated cardiomyopathy and pulmonary arterial hypertension (Дандель та ін., Імуноадсорбційна терапія при дилатаційній кардіоміопатії та легеневій артеріальній гіпертензії). Atherosclerosis Supplements (Додатки про атеросклероз) 2013; 14: 203–11